فرجِ بعدِشدت

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

مأیوس مباش

که می گوید “مایوس نباش”؟

من امیدم را در یاس یافتم

مهتاب ام را در شب

عشقم را در سال بد یافتم

و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم، گر گرفتم

زندگی با من کینه داشت

من به زندگی لبخند زدم

و من ستاره ام را یافتم

به خوبی رسیدم

و شکوفه کردم(مرحوم مغفوراحمدشاملو)

ٔ..........ٔ..........................‌‌‌‌................................‌...‌..‌..‌‌‌‌................................

وبقول چارتار، مراباورکنی یانه،تویی پایان ویرانی!

 خیلی سخته ،مشکله،کلفته اما شدنیه.