فرجِ بعدِشدت

Bye

سر هر قبر،فاتحه ی دنیاراباید خواند

تنها ترسم اینه ک نهایتن بکنم کاری مثل صادق هدایت.

بای

  • امیر میم